Företagspolicy

Policy för Taxi Trelleborg AB

Följande policys har beslutats att gälla hos Taxi Trelleborg AB. Detta för att värna om våra anställda och våra kunder.

Arbetsmiljöpolicy

Vår personal och deras kreativitet är vår största resurs. För att ta tillvara denna resurs krävs ett gott arbetsmiljöarbete som främjar en god fysik och psykosocial miljö.

En god arbetsmiljö är även ett viktigt konkurrensmedel i kampen om kompetent arbetskraft.

Vårt arbetsmiljöarbete utgår från lagar och regler på arbetsmarknaden. Det förutsätter ett aktivt deltagande från alla anställda. Avdelningschefer har ett regelmässigt ansvar för att miljöarbetet planeras och organiseras så att det blir en del av den löpande verksamheten på Taxi Trelleborg AB.

Trafiksäkerhetspolicy

Taxi Trelleborg AB har som målsättning att alltid utföra de för kunden mest effektiva och transportsäkra transportlösningarna.

Vi arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten skall höjas. Vi skall inte bara vara goda föredömen i trafiken utan även ta vårt ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål skall nås.

Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan även de som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Alla chaufförer och medarbetare skall uppträda på ett sådant sätt i trafiken att Taxi Trelleborg AB av allmänheten uppfattas som en säker och trygg leverantör.

Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Samtliga medarbetare åtar sig att följa följande punkter:

Bilbälten

Alla på Taxi Trelleborg AB använder bilbälte. Chauffören skall också verka för att dennes passagerare också använder bilbälte. Detta är den billigaste livförsäkringen för dig som kör och för dina passagerare.

Hastigheten

Alla på Taxi Trelleborg AB som framför ett fordon håller hastigheten i trafiken och skall vara ett föredöme och föregå med gott exempel för övriga trafikanter.

Avstånden

Alla på Taxi Trelleborg AB som framför ett fordon håller avstånd till övriga trafikanter. Detta hjälper till att undvika onödiga påkörningsolyckor bakifrån. Sist men inte minst tänker vi även på de oskyddade trafikanterna såsom cyklister och fotgängare.

Nykter och drogfri bakom ratten

Alla på Taxi Trelleborg AB håller hårt på nykterheten och drogfriheten inkl. mediciner när vi sitter bakom ratten. Vi undviker också att köra då vi är trötta. Alkohol, droger och trötthet hör ALDRIG ihop med bilkörning.

Denna trafiksäkerhetspolicy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.